Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku (dalej również: Szkoła) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku: http://sp1.bialystok.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu
 • strona nie posiada znacznika obszaru dla treści głównej,
 • niektóre linki na stronie nie posiadają informacji o ich celu w nazwie,
 • niektóre linki są puste,
 • niektóre graficzne linki nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt,
 • niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • część zdjęć i grafik nie zawiera tytułów i opisów alternatywnych,
 • część materiałów wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część materiałów wideo nie zawiera audiodeskrypcji,
 • na podstronach brak odpowiedniej struktury artykułów,
 • nie zastosowano etykiet lub nie są opisane.

WYŁĄCZENIA:

 • większość filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dostępność strony internetowej Szkoła planuje wprowadzać sukcesywnie oraz w pełni dostosować ją do końca 2021 roku. Na opóźnienie w realizacji dostępności wpływa znaczna ilość treści w serwisie internetowym.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25.

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Szkoły sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników szkoły.

  

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej Szkoły nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Dzitkowska – koordynatorka ds. dostępności, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 741 65 13 wew. 13 (w godzinach 8:00-16:00). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał ze strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła niezwłocznie poinformuje osobę wnoszącą żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa (termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, osoba wnosząca żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

TŁUMACZ MIGOWY

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu w siedzibie. W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, Szkoła zapewni taką dostępność najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poniżej znajdują się informacje o dostępności architektonicznej budynku Szkoły:

<p><meta name="deklaracja-dostępności" content="http://sp1.bialystok.pl/index.php/deklaracja-dostepnosci" /></p>
<p>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku (dalej również: Szkoła) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku: <a href="http://sp1.bialystok.pl">http://sp1.bialystok.pl</a><a href="http://sp1.bialystok.pl"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Data publikacji strony internetowej: <strong><span id="”a11y-data-publikacja”">2021-03-25</span></strong></p>
<p>Data ostatniej istotnej aktualizacji: <strong><span id="”a11y-data-aktualizacja”">2021-03-25</span></strong></p>
<p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p>
<p class="p2"><span id="&quot;a11y-status”" class="s1">Strona internetowa jest <b>częściowo zgodna</b> z&nbsp;ustawą z&nbsp;dnia 4&nbsp;kwietnia 2019&nbsp;r. o&nbsp;dostępności cyfrowej stron internetowych i&nbsp;aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z&nbsp;powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:</span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li2"><span class="s1">strona nie&nbsp;posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">strona nie&nbsp;posiada znacznika obszaru dla treści głównej,</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">niektóre linki na&nbsp;stronie nie&nbsp;posiadają informacji o&nbsp;ich celu w&nbsp;nazwie,</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">niektóre linki są puste,</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">niektóre graficzne linki nie&nbsp;posiadają uzupełnionego atrybutu Alt,</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">niektóre elementy strony nie&nbsp;spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">część zdjęć i&nbsp;grafik nie&nbsp;zawiera tytułów i&nbsp;opisów alternatywnych,</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">część materiałów wideo nie&nbsp;zawiera napisów dla osób z&nbsp;niepełnosprawnością słuchu,</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">część materiałów wideo nie&nbsp;zawiera audiodeskrypcji,</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">na&nbsp;podstronach brak odpowiedniej struktury artykułów,</span></li>
<li class="li2"><span class="s1">nie&nbsp;zastosowano etykiet lub nie&nbsp;są opisane.</span></li>
</ul>
<p class="p3"><span class="s1">WYŁĄCZENIA:</span></p>
<ul>
<li>
<p class="p3">większość filmów została opublikowana przed&nbsp;wejściem w&nbsp;życie ustawy o&nbsp;dostępności cyfrowej.</p>
</li>
</ul>
<p class="p2"><span class="s1">Dostępność strony internetowej Szkoła planuje wprowadzać sukcesywnie oraz&nbsp;w&nbsp;pełni dostosować ją do&nbsp;końca 2021&nbsp;roku. Na&nbsp;opóźnienie w&nbsp;realizacji dostępności wpływa znaczna ilość treści w&nbsp;serwisie internetowym.</span></p>
<p class="p2"><span class="s1">Oświadczenie sporządzono dnia: <span id="a11y-data-sporzadzenie">2021-03-25.</span></span></p>
<p class="p2"><span class="s1">Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Szkoły sporządzono na&nbsp;podstawie samooceny przeprowadzonej przez&nbsp;pracowników szkoły.</span></p>
<p class="p2"><span class="s1">&nbsp;</span>&nbsp;</p>
<p class="p2"><span class="s1">SKRÓTY KLAWIATUROWE </span></p>
<p class="p2"><span class="s1">Na&nbsp;stronie internetowej Szkoły nie&nbsp;zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.</span></p>
<p class="p2"><span class="s1">&nbsp;</span></p>
<h2 class="p4" style="text-align: center;"><span id="a11y-kontakt" class="s1">INFORMACJE ZWROTNE I&nbsp;DANE KONTAKTOWE </span></h2>
<p class="p2"><span class="s1">W&nbsp;przypadku problemów z&nbsp;dostępnością strony internetowej prosimy o&nbsp;kontakt. Osobą kontaktową jest <span id="a11y-osoba"><b>A. D.</b></span> – koordynatorka ds.&nbsp;dostępności, adres e-mail: <span id="a11y-email"> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. </span>. Kontaktować można się także dzwoniąc na&nbsp;numer telefonu <span style="white-space: pre;"> </span><strong>+48 85 741 65 13</strong><span id="a11y-telefon"><b>&nbsp;wew. 13&nbsp;</b></span>(w&nbsp;godzinach 8:00-16:00). Tą samą drogą można składać wnioski o&nbsp;udostępnienie informacji niedostępnej oraz&nbsp;składać żądania zapewnienia dostępności.</span></p>
<p id="a11y-procedura" class="p2"><span class="s1">Każdy ma prawo do&nbsp;wystąpienia z&nbsp;żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za&nbsp;pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na&nbsp;przykład przez&nbsp;odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez&nbsp;audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o&nbsp;jaki materiał ze&nbsp;strony internetowej chodzi oraz&nbsp;sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za&nbsp;pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej&nbsp;informacji. Szkoła zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie&nbsp;później niż w&nbsp;ciągu 7&nbsp;dni od&nbsp;dnia wystąpienia z&nbsp;żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie&nbsp;jest możliwe, Szkoła niezwłocznie poinformuje osobę wnoszącą żądanie o&nbsp;tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa (termin ten nie&nbsp;może być dłuższy niż 2&nbsp;miesiące od&nbsp;dnia wystąpienia z&nbsp;żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie&nbsp;jest możliwe, Szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do&nbsp;informacji. W&nbsp;przypadku, gdy&nbsp;Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do&nbsp;informacji, osoba wnosząca żądanie możne złożyć skargę w&nbsp;sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po&nbsp;wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do&nbsp;Rzecznika Praw Obywatelskich: <span class="s3"><a href="https://www.rpo.gov.pl/">https://www.rpo.gov.pl/</a><a href="https://www.rpo.gov.pl/"></a></span></span></p>
<p class="p2"><span class="s1"><span class="s3">&nbsp;</span></span></p>
<h2 class="p4"><span class="s1">TŁUMACZ MIGOWY </span></h2>
<p class="p2"><span class="s1">Obecnie nie&nbsp;ma możliwości skorzystania z&nbsp;tłumacza migowego na&nbsp;miejscu w&nbsp;siedzibie. W&nbsp;przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, Szkoła zapewni taką dostępność najpóźniej w&nbsp;ciągu trzech dni roboczych od&nbsp;przyjęcia zgłoszenia.</span></p>
<p class="p2"><span class="s1">&nbsp;</span></p>
<h2 id="a11y-architektura" class="p4"><span class="s1">DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA</span></h2>
<p class="p2"><span class="s1">Poniżej znajdują się informacje o&nbsp;dostępności architektonicznej budynku Szkoły:</span></p>
 
</div>
 • Wejście do budynku posiada schody - 2 stopnie (bez pochylni), wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe częściowo przeszklone z niskim progiem,
 • Wewnętrzna komunikacja budynku - klatka schodowa, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • W pobliżu budynku szkoły są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.