Opłaty za obiady

W roku szkolnym 2018/2019 opłaty za obiady przyjmowane są

tylko przez pierwszych pięć dni roboczych każdego miesiąca !

 

 

Koszt obiadów w miesiącu czerwiec 2019r. wynosi:


12 obiadów x 3,00 zł. = 36,00 zł. 

(trzydzieści sześć zł. 00/100 gr.)


Termin płatności od 01.06 do 10.06.2019r.

 

 

  

INFORMUJEMY RODZICÓW, IŻ KWOTA ZA OBIADY OD MIESIĄCA STYCZEŃ 2018R. POWINNA BYĆ UREGULOWANA W CAŁOŚCI WYŁĄCZNIE PRZELEWEM INTERNETOWYM NA KONTO:

Bank PeKaO SA 73 1240 5211 1111 0010 4708 0912.

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.

przykład: „Opłata za obiady za październik 2014 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,

ewentualnie „Opłata za obiady za październik 2014 r., Ola Iksińska, klasa 3a

(bez 14, 21, 29  października)”.

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy

wpisać każde dziecko osobno.

 

W miesiącu wrześniu pobierana jest wpłata na Fundusz Stołówkowy w wysokości 20 zł.

Wpłat na Fundusz Stołówkowy można dokonać przelewem internetowym

na wydzielone konto Rady Rodziców,

Bank Santander 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000


  WAŻNE:

Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty

za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia jej nie później niż

do godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność.

 Szczegółowe regulacje na temat działania Stołówki Szkolnej znajdują się

w Regulaminie Stołówki Szkolnej