Opłaty za obiady

W roku szkolnym 2021/2022 opłaty za obiady

przyjmowane są

tylko przez pierwszych pięć dni roboczych

każdego miesiąca !

 

Koszt obiadów w miesiącu GRUDZIEŃ 2021 r.
ustalony zostanie indywidualnie dla każdego ucznia.


Informacja o wysokości wpłaty zostanie przekazana przez dziennik elektroniczny.

   

INFORMUJEMY RODZICÓW, IŻ KWOTA ZA OBIADY OD MIESIĄCA STYCZEŃ 2018R. POWINNA BYĆ UREGULOWANA W CAŁOŚCI WYŁĄCZNIE PRZELEWEM INTERNETOWYM NA KONTO:

Bank PeKaO SA 73 1240 5211 1111 0010 4708 0912.

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.

przykład: „Opłata za obiady za październik 2014 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,

ewentualnie „Opłata za obiady za październik 2014 r., Ola Iksińska, klasa 3a

(bez 14, 21, 29  października)”.

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy

wpisać każde dziecko osobno.

 

W miesiącu wrześniu pobierana jest wpłata na Fundusz Stołówkowy w wysokości 20 zł.

Wpłat na Fundusz Stołówkowy można dokonać przelewem internetowym

na wydzielone konto Rady Rodziców,

Bank Santander 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

 

Wpłaty dokonujemy od 01.09.2021r.


  WAŻNE:

Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty

za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia jej nie później niż

do godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność.

 Szczegółowe regulacje na temat działania Stołówki Szkolnej znajdują się

w Regulaminie Stołówki Szkolnej