Opłaty za obiady

W roku szkolnym 2023/2024 opłaty za obiady

przyjmowane są

tylko przez pierwszych pięć dni roboczych

każdego miesiąca !

 

Koszt obiadów w miesiącu
listopad 2023r.
wynosi:
20 dni x 5,50 zł = 110,00 zł
(sto dziesięć zł 00/100 gr)
Uwaga!!!
Wpłaty za obiady TYLKO przelewem internetowy
na nr konta:
73 1240 5211 1111 0010 4708 0912
( Imię i Nazwisko dziecka klasa, za m-c…….)

 

 

W tytule wpisujemy : imię i nazwisko dziecka, klasa, za jaki m-c opłata.

przykład: „Opłata za obiady za październik 2014 r., Ola Iksińska, klasa 3a”,

ewentualnie „Opłata za obiady za październik 2014 r., Ola Iksińska, klasa 3a

(bez 14, 21, 29  października)”.

W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy

wpisać każde dziecko osobno.

 

W miesiącu wrześniu pobierana jest wpłata na Fundusz Stołówkowy w wysokości 20 zł.

Wpłat na Fundusz Stołówkowy można dokonać przelewem internetowym

na wydzielone konto Rady Rodziców,

Bank Santander 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

 

Wpłaty dokonujemy od 01.09.2023r.


  WAŻNE:

Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty

za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia jej nie później niż

do godziny 15:00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność.

 Szczegółowe regulacje na temat działania Stołówki Szkolnej znajdują się

w Regulaminie Stołówki Szkolnej

 

 

 Fundusz Stołówkowy

 

W miesiącu wrześniu jednorazowo pobieramy opłatę w wysokości 

20 zł.

 

Wpłaty prosimy uiścić w formie przelewu na konto 

 

Rady Rodziców. 

 

 

o numerze:

 

Wpłaty dokonujemy od 01.09.2023r.

 

Bank Santander 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

 

W tytule przelewu należy umieścić następujące dane ucznia:

 

Imię i Nazwisko oraz klasę.