Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas IV- VI

W dniu 19 listopada 2014 roku

odbędzie się

Dzień Otwarty

dla Rodziców uczniów klas IV- VI.

 

Nauczyciele będą do dyspozycji Rodziców  w godzinach 17.30- 19.00 w następujących salach:

 

Nauczyciele języka polskiego:

p. Zofia Zachowicz-Michałowska –gabinet dyrektora

p. Elżbieta Badońska- s.105

p. Agata Rybarczyk – s.03

p. Izabela Sarosiek - s.211

p. Ewa Gołaszewska – sala zabaw

Nauczyciele matematyki:

p. Małgorzata Chwicewska- s. 209

p. Joanna Bombrych- s. 104

p. Ewa Kozub- s. 101

p. Marta Ignaciuk- s.204

Nauczyciele historii:

p. Małgorzata Zdzitowiecka - s. 03

p. Marzena Szyłak – s. 203

Nauczyciele przyrody:

p. Katarzyna Kulesza`- s. 110

p. Mirella Narewska- s. 110

p. Joanna Litwińczuk –s. inf.5

Nauczyciel plastyki

p. Mirosława Maziewska - s. 111

Nauczyciel muzyki

p.Ewa Szymanowska-Gbur- s. 111

p. Mirosława Maziewska – s. 111

Nauczyciele języka angielskiego

p. Monika Łapuć- s. 04

p. Beata Bogdan - s. 08

p. Urszula Szczygieł- s.202

p. Ewa Trochimczyk- s. 02

p. Maria Dryl – s. 001

Nauczyciele wychowania fizycznego:

p. Małgorzata Dąbrowska- s.201

p. Marek Korzeniewski-pokój nauczycieli wf

p. Laura Chrzanowska- pokój nauczycieli wf

p. Piotr Tomecki- pokój nauczycieli wf

Nauczyciele informatyki i techniki:

p. Jacek Chaniewski- s. 210

p. Małgorzata Malewska- s. 05 inf

 

Nauczyciele religii:

p. Krystyna Oniszczuk - s. 05

p. Joanna Pisarska – s. 212

p. Andrzejewska Agnieszka – s. 212

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

p. Agnieszka Aleksandrowicz- pokój nauczycielski

Pedagog szkolny

p. Magdalena Małyszko- s. 109

 

Program "Pajacyk"

Miło jest nam poinformować, że Nasza Szkoła uczestniczy w programie "Pajacyk"

Polskiej Akcji Humanitarnej.


 

Ewaluacja

W dniach 15.09.2014 - 22.09.2014 w szkole zostanie przeprowadzona całościowa ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Prezentacja wyników i raport z ewaluacji 09.10.2014. 
 
Zapraszamy do współpracy rodziców.
 
Podstawa prawna § 18 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 październka 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz 1324 z późń. zm.).

Wyprawka Szkolna 2014

Informacje o wyprawce szkolnej na rok 2014/2015 (pobierz w formacie PDF)

Wniosek o wyprawkę szkolną na rok 2014/2015 (pobierz w formacie PDF)

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły do dnia 8 września 2014 roku.

 

Wyprawka szkolna w 2014 r.

 

W związku z projektem uchwały Rada Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

 • klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,
 • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,
 • klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie III liceum plastycznego,
 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

Ważne

W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Ważne

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej,

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

c) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej;

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną zniepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym),

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum,

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym), liceum ogólnokształcącego lub technikum

do kwoty 445 zł

 

Dofinansowanie będą mogli otrzymać uczniowie, którzy spełnią jedno z czterech niżej wymienionych kryteriów:

 • kryterium I (dotyczy uczniów klasy II, III i VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum)

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późń. zm.), tj. 539 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie;

 • kryterium II (dotyczy uczniów klasy II, III i VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum)

przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póżń. zm.) - ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna), pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 539 zł, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego oraz technikum)

 • kryterium III (dotyczy uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy I, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych: )

uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

W przypadku gdy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Zasady udzielenia dofinansowania

 • Rodzic (opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych) składa wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego; w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 539 zł, korzystających z kryterium II, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 • Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Prezydentowi Miasta.
 • Po otrzymaniu listy uczniów Prezydent Miasta przekazuje środki na pomoc w formie zakupu podręczników, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.
 • Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wskazanej wartości pomocy. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, również zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub zaświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupu podręczników (książek pomocniczych, materiałów dydaktycznych) dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych, materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.

Mając na względzie powyższe oraz harmonogram realizacji Programu określony w projekcie ww. uchwały, ustalono, że do dnia 8 września 2014 r.rodzice/opiekunowie prawni składają do dyrektorów szkół wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników szkolnych przez dyrektorów szkół ma nastąpić do dnia 17 listopada 2014 r.

 

Informacje o wyprawce szkolnej na rok 2014/2015 (pobierz w formacie PDF)

Wniosek o wyprawkę szkolną na rok 2014/2015 (pobierz w formacie PDF)

Zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się

27 czerwca 2014 roku:

uczniowie klas I-III o godzinie 9:30

uczniowie klas IV-VI o godzinie 11:00

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów do wzięcia udziału
w uroczystości.

Mam Talent 2014

Regulamin konkursu do pobrania w formacie PDF (POBIERZ)

Rodzinne Świętowanie na Krywlanach

1 czerwca 2014 roku

Atrakcje przygotowane przez naszą Szkołę:

Występy na scenie (od godziny 17:00):

 • "Taniec hiszpański" w wykonaniu uczniów ze świetlicy szkolnej
 • Występ zespołu tanecznego - układ "Morskie opowieści"
 • Występ zespołu fletowego "FAVORITO" prowadzonego przez fundację "CANTIO"
 • Występ chóru szkolnego - utwór "Opowie Ci wiatr"
 • Występ laueratki Szkolnego Konkursu na utwór poetycki poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II

Zawody sportowe:

 • Wyścig z gazetą
 • Rzut woreczkiem do koła hula-hop
 • Sztafeta
 • Wyścigi parami
 • Rzut kapeluszem
 • Kwadrat
 • Rodzinna sztafeta
 • Wyścig w worku
 • Wyrzut piłki z autu
 • Przeciąganie liny

Na wspólną zabawę zapraszamy wszystkich uczniów
oraz ich Rodziców i opiekunów.

Zadbajmy, by Dzieci dobrze się bawiły.

Zebranie rodziców przyszłych uczniów klas I

Dnia 28 maja 2014 roku o godz. 17.00

zapraszamy na zebranie Rodziców uczniów,

którzy podejmą naukę w klasie pierwszej

w roku szkolnym 2014/2015.

Kiermasz podręczników szkolnych

Kiermasz podręczników używanych

16 i 17.06.2014 r.

 

Kiermasz podręczników nowych

dla uczniów klas II, III, IV, V, VI, VI

23 – 26.06.2014 r.

 

klasy I-III

 

 

Przedmiot

 

Klasa

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

Edukacja wczesnoszkolna

I

Podręcznik zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej

II

„Elementarz XXI wieku”

E. Hryszkiewicz

B. Stępień

J. Winiecka- Nowak

Nowa Era

III

„Elementarz XXI wieku”

E. Hryszkiewicz

B. Stępień

J. Winiecka- Nowak

Nowa Era

Język angielski

I

Podręcznik zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej

II

Our Discovery Island 2”

Podręcznik +ćwiczenia

Linette Ansel Erocak

Pearson Longman

III

Our Discovery Island 3”

Podręcznik +ćwiczenia

Linette Ansel Erocak

Pearson Longman

Religia Katolicka

I

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

ks. Jan Szpet

D. Jackowiak

Św. Wojciech Poznań

II

„Kochamy Pana Jezusa”

ks. Jan Szpet

D. Jackowiak

Św. Wojciech Poznań

III

W związku ze nową podstawą programową dla klas III nastąpiła zmiana podręcznika do religii katolickiej na książkę:

„Przyjmujemy Pana Jezusa”

Osoby, które zakupiły poprzedni podręcznik „Jezusowa Wspólnota Serc” na kiermaszu szkolnym mają możliwość wymiany podręcznika w księgarni na ul. Mickiewicza pod warunkiem posiadania paragonu zakupu

ks. Jan Szpet

D. Jackowiak

Św. Wojciech Poznań

 

Religia Prawosławna

 

 

 

 

 

I

„Bóg kocha dzieci” Ćwiczenia

 

H. Borowik

Parafia Prawosławna Św. Proroka

II

„Słowo Boże”

Ćwiczenia

H. Borowik

Parafia Prawosławna Św. Proroka

Eliasza

III

 „Boże, Błogosław”

Ćwiczenia

H. Borowik

Parafia Prawosławna Św.

Proroka Eliasza

Zajęcia komputerowe

I

Podręcznik zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zajęcia komputerowe

II

Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami

M. Kęska

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

III

Zajęcia komputerowe. Podręcznik z ćwiczeniami

M. Kęska

Nowa Era

 

 

 


Klasa IV

 

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autor

Wydawnictwo

Język polski

„Między nami ”

+ zeszyt ćwiczeń

cz.1 i 2

A. Łuczak

A. Murdzek

GWO

Matematyka

„Matematyka 4”

+ 3 zeszyty ćwiczeń

„Liczby naturalne”, ”Ułamki”, „Figury geometryczne”

M. Dobrowolska

P. Zarzycki

 

Zeszyty ćwiczeń- S. Wojtan,

P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Przyroda

„Tajemnice przyrody”

+ zeszyt ćwiczeń

cz. 1 i 2

M. Marko-Worłowska

F. Szlajfer

J. Stawarz

Nowa Era

Historia

„My i historia. Historia i społeczeństwo”

 + zeszyty  ćwiczeń

W. Surdyk-Fertsch

Demart

Zajęcia komputerowe

„Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej.

Klasy IV-VI”

G. Koba

Migra

Zajęcia techniczne

„Jak to działa”

Podręcznik z ćwiczeniami

do zajęć technicznych

dla klas IV – VI.

L. Łabęcki

M. Łabęcka

Nowa Era

Plastyka

„Do dzieła”

Klasy IV – VI

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era

Muzyka

„I gra muzyka”

Klasy IV – VI

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

Język angielski

„Team up 1”

podręcznik + ćwiczenia

H. Casey

Oxford

Religia Katolicka

„Jestem chrześcijaninem”

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Wydawnictwo Poznańskie

Religia Prawsławna

„Boże, zmiłuj się” ćwiczenia

H. Borowik

Parafia Prawosławna świętego

Proroka Eliasza

 

 

Klasa V

 

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

Język polski

„Między nami”

+ zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

 

 

A. Łuczak

A. Murdzek

GWO

Matematyka

 

 „Matematyka 5 ”

 + 3 zeszyty ćwiczeń

„Liczby całkowite i ułamki” cz. 1 i 2 „Geometria” 

Nowa wersja ze ślimakiem na okładce

M. Dobrowolska

M. Karpiński

P. Zarzycki

GWO

Przyroda

 

kl. V a, b

„Tajemnice przyrody” 5

+ ćwiczenia cz. 1 i  2

kl. V c, d, e

„Na tropach przyrody” 5

+ ćwiczenia cz. 1 i 2

 

J. Ślosarczyk

R.Kozik

F.Szlajfer

 

M. Braun

W. Grajkowski

M. Więckowski

 

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś”

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V + zeszyt ćwiczeń

G.Wojciechowski- podręcznik

T. Maćkowski – zeszyt ćwiczeń

Nowa Era

Zajęcia  komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej.

Klasy IV-VI /kontynuacja/

G. Koba

Migra

Zajęcia techniczne

„Jak to działa”

Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV – VI /kontynuacja/

L. Łabęcki

M. Łabęcka

Nowa Era

Język angielski

„Look 2 „podręcznik + ćwiczenia

J. Rose

M. Tetiurka

S. Elsworth

Pearson Longman

Religia Katolicka

„Umiłowani w Jezusie Chrystusie”

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Wydawnictwo Poznańskie

 

Religia Prawosławna

 

„W Cerkwi Prawosławnej” książka + zeszyt ćwiczeń

H. Borowik

Parafia Prawosławna świętego

Proroka Eliasza

Plastyka

„Do dzieła”

Klasy IV – VI /kontynuacja/

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era

Muzyka

„I gra muzyka”

Klasy IV – VI /kontynuacja/

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era

 

 

 

 

Klasa VI

  

 

 

Przedmiot

 

Tytuł

 

Autor

 

Wydawnictwo

Język polski

„Między nami”

+ zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2

+ kalendarz szóstoklasisty

A.   Łuczak

A. Murdzek

GWO

Matematyka

„Matematyka 6”

+ 3 zeszyty ćwiczeń

+ kalendarz szóstoklasisty, wydanie rozszerzone

/wersja ze ślimakiem/

M. Dobrowolska

M. Jucewicz

M. Karpiński

P. Zarzycki

 

Zeszyty ćwiczeń-

M. Dobrowolska

A. Demby

M. Jucewicz

P. Zarzycki

GWO

Przyroda

 

„Tajemnice przyrody”

+ ćwiczenia cz. 1 i 2

J. Stwarz

F. Szlajfer

H. Kowalczyk

Nowa Era

Historia

„Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa”

+ zeszyt ćwiczeń

G.Wojciechowski

T. Maćkowski

Nowa Era

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej.

Klasy IV-VI /kontynuacja/

G. Koba

Migra

Język angielski

„Look 3”

podręcznik + ćwiczenia

J. Rose

M. Tetiurka

S. Elsworth

Pearson Longman

Zajęcia techniczne

„Jak to działa”

Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV – VI /kontynuacja/

L. Łabęcki

M. Łabęcka

Nowa Era

Religia Katolicka

„Uświęceni w Duchu Świętym”

Ks. J. Szpet

D. Jackowiak

Wydawnictwo Poznańskie

Religia Prawosławna

„Katechizm Cerkwi Prawosławnej” - książka

„Zbaw, Panie” cz.1 i 2 – ćwiczenia

H. Borowik

Parafia Prawosławna świętego

Proroka Eliasza

Plastyka

„Do dzieła”

Klasy IV – VI

/kontynuacja/

J. Lukas

K. Onak

Nowa Era

Muzyka

„I gra muzyka”

Klasy IV – VI

 /kontynuacja/

M. Gromek

G. Kilbach

Nowa Era