Lista zakwalifikowanych i przyjętych do szkoły

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych zostanie wywieszona

w szkole 05.08.2015 r. do godz. 15.00.

 

Lista dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych do klas pierwszych zostanie wywieszona

w szkole 11.08.2015 r. do godz. 15.00.

Konkurs plastyczny pt.: „I tak niebo złocą … i morze "

       
Konkurs Plastyczny
 
pt.: „I tak niebo złocą … i morze "
 
w związku z Jubileuszem 100-lecia założenia
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
serdecznie zapraszamy uczniów klas 0 – III i IV – VI białostockich szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 
 
Cele konkursu:
 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży;
 • wyłanianie i promowanie młodych talentów plastycznych;
 • rozbudzanie zainteresowania twórczością i biografią poety.
 
Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych.
2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
 • klasy 0 – III szkoły podstawowej
 • klasy IV – VI szkoły podstawowej
3. Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną nawiązującą do życia i/lub twórczości Juliusza Słowackiego (ilustracja dowolnego utworu).
4. Uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje pracę w formacie A4, A3 (lub w wymiarze pośrednim) wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (konkurs nie obejmuje prac przestrzennych).
5. Z każdej placówki może być dostarczona nieograniczona liczba prac.
6. Praca plastyczna powinna być opatrzona następującymi informacjami : 
imię i nazwisko autora; nazwa, adres, telefon placówki; imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
7. Termin nadsyłania prac do 1 czerwca 2015 r. 
 
Adres organizatora konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku
ul. Juliusza Słowackiego 4, 15 – 229 Białystok, 
tel./fax.: 85 74 16 513
 
Prosimy o umieszczenie na kopercie dopisku: „ Plastyczny Konkurs Jubileuszowy".
 
 
8. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenia podpisane przez rodziców/opiekunów (Zał.1).
 
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych na konkurs prac.
Prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich w przypadku dalszego ich wykorzystania.
 
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni i poinformowani do 16.06.2015r.
Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości jubileuszowych w listopadzie 2015 r. 
 
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie http://www.sp1.bialystok.pl
 
Koordynatorzy konkursu: Teresa Andraka, Katarzyna Kulesza, Małgorzata Zdzitowiecka
 
 

Zasady rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2015/2016

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do szkół prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

 

Terminy rekrutacji do szkół: 16.03.2015 – 17.04.2015 ( w godzinach pracy szkoły)

 

Wniosek należy wypełnić w systemie informatycznym oraz podpisany w formie papierowej złożyć w szkole pierwszego wyboru wraz z załącznikami.

 

Adresy zamieszkania będą dodatkowo weryfikowane przez Komisję rekrutacyjną.

 

 

Zasady Rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2015/2016 do pobrania w pliku PDF (kliknij tutaj)

 

Informacje o obwodzie Szkoły znajdą Państwo na tej stronie (kliknij tutaj)

 

 

Leureaci konkursu Tesco dla szkół

 1. Znamy już zwycięzców tegorocznej edycji Tesco dla Szkół!

 2. Przez ostatnie miesiące zespoły Kulinarnych Odkrywców z całej Polski rywalizowały ze sobą o nowoczesne wyposażenie multimedialne dla swoich szkół.

 3. Miło nam poinformować, że jednym z laureatów ogólnopolskich konkursu z filmem "Najlepsza lekcja o gotowaniu opartym na niemarnowaniu" został zespół „KUCHARZE NA MIARĘ” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku.

 4. W skład zespołu wchodzą uczniowie klasy II A pod kierunkiem wychowawczyni p. Joanny Kitlas. W nagrodzonym filmie gościnnie wystąpiła p. Basia Klepacka - babcia Ady, Zuzi i Stasia Klepackich, uczniów naszej szkoły.

 

 

 

Dzień Otwarty dla Rodziców uczniów klas IV- VI

W dniu 19 listopada 2014 roku

odbędzie się

Dzień Otwarty

dla Rodziców uczniów klas IV- VI.

 

Nauczyciele będą do dyspozycji Rodziców  w godzinach 17.30- 19.00 w następujących salach:

 

Nauczyciele języka polskiego:

p. Zofia Zachowicz-Michałowska –gabinet dyrektora

p. Elżbieta Badońska- s.105

p. Agata Rybarczyk – s.03

p. Izabela Sarosiek - s.211

p. Ewa Gołaszewska – sala zabaw

Nauczyciele matematyki:

p. Małgorzata Chwicewska- s. 209

p. Joanna Bombrych- s. 104

p. Ewa Kozub- s. 101

p. Marta Ignaciuk- s.204

Nauczyciele historii:

p. Małgorzata Zdzitowiecka - s. 03

p. Marzena Szyłak – s. 203

Nauczyciele przyrody:

p. Katarzyna Kulesza`- s. 110

p. Mirella Narewska- s. 110

p. Joanna Litwińczuk –s. inf.5

Nauczyciel plastyki

p. Mirosława Maziewska - s. 111

Nauczyciel muzyki

p.Ewa Szymanowska-Gbur- s. 111

p. Mirosława Maziewska – s. 111

Nauczyciele języka angielskiego

p. Monika Łapuć- s. 04

p. Beata Bogdan - s. 08

p. Urszula Szczygieł- s.202

p. Ewa Trochimczyk- s. 02

p. Maria Dryl – s. 001

Nauczyciele wychowania fizycznego:

p. Małgorzata Dąbrowska- s.201

p. Marek Korzeniewski-pokój nauczycieli wf

p. Laura Chrzanowska- pokój nauczycieli wf

p. Piotr Tomecki- pokój nauczycieli wf

Nauczyciele informatyki i techniki:

p. Jacek Chaniewski- s. 210

p. Małgorzata Malewska- s. 05 inf

 

Nauczyciele religii:

p. Krystyna Oniszczuk - s. 05

p. Joanna Pisarska – s. 212

p. Andrzejewska Agnieszka – s. 212

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

p. Agnieszka Aleksandrowicz- pokój nauczycielski

Pedagog szkolny

p. Magdalena Małyszko- s. 109

 

Program "Pajacyk"

Miło jest nam poinformować, że Nasza Szkoła uczestniczy w programie "Pajacyk"

Polskiej Akcji Humanitarnej.


 

Ewaluacja

W dniach 15.09.2014 - 22.09.2014 w szkole zostanie przeprowadzona całościowa ewaluacja zewnętrzna przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Prezentacja wyników i raport z ewaluacji 09.10.2014. 
 
Zapraszamy do współpracy rodziców.
 
Podstawa prawna § 18 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 październka 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz 1324 z późń. zm.).

Wyprawka Szkolna 2014

Informacje o wyprawce szkolnej na rok 2014/2015 (pobierz w formacie PDF)

Wniosek o wyprawkę szkolną na rok 2014/2015 (pobierz w formacie PDF)

Wniosek należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły do dnia 8 września 2014 roku.

 

Wyprawka szkolna w 2014 r.

 

W związku z projektem uchwały Rada Ministrów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

 • klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,
 • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,
 • klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie III liceum plastycznego,
 • klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

Ważne

W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie:

 • słabosłyszący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Ważne

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

 

dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

do kwoty 175 zł

1) dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej,

2) dla uczniów:

a) niepełnosprawnych: klasy II lub III szkoły podstawowej,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

c) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klasy II lub III szkoły podstawowej;

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub materiałów edukacyjnych, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

1) dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną zniepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) gimnazjum, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

1) dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej;

2) dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym),

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum,

2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym), liceum ogólnokształcącego lub technikum

do kwoty 445 zł

 

Dofinansowanie będą mogli otrzymać uczniowie, którzy spełnią jedno z czterech niżej wymienionych kryteriów:

 • kryterium I (dotyczy uczniów klasy II, III i VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum)

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późń. zm.), tj. 539 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie;

 • kryterium II (dotyczy uczniów klasy II, III i VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum)

przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póżń. zm.) - ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna), pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 539 zł, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego oraz technikum)

 • kryterium III (dotyczy uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, z wyjątkiem klasy I, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych: )

uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I), gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dotyczy to również uczniów klasy I szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z rządowego podręcznika), dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

W przypadku gdy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników - decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

Zasady udzielenia dofinansowania

 • Rodzic (opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych) składa wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego; w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 539 zł, korzystających z kryterium II, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 • Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Prezydentowi Miasta.
 • Po otrzymaniu listy uczniów Prezydent Miasta przekazuje środki na pomoc w formie zakupu podręczników, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.
 • Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - również koszt zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wskazanej wartości pomocy. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, również zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub zaświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych. W przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. W przypadku zakupu podręczników (książek pomocniczych, materiałów dydaktycznych) dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych, materiałów dydaktycznych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.

Mając na względzie powyższe oraz harmonogram realizacji Programu określony w projekcie ww. uchwały, ustalono, że do dnia 8 września 2014 r.rodzice/opiekunowie prawni składają do dyrektorów szkół wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu realizacja zwrotu rodzicom kosztu zakupu podręczników szkolnych przez dyrektorów szkół ma nastąpić do dnia 17 listopada 2014 r.

 

Informacje o wyprawce szkolnej na rok 2014/2015 (pobierz w formacie PDF)

Wniosek o wyprawkę szkolną na rok 2014/2015 (pobierz w formacie PDF)

Zakończenie Roku Szkolnego 2013/2014

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się

27 czerwca 2014 roku:

uczniowie klas I-III o godzinie 9:30

uczniowie klas IV-VI o godzinie 11:00

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i opiekunów do wzięcia udziału
w uroczystości.