Dni Otwarte w Szkole Podstawowej nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 1

w Białymstoku

przy ul. Słowackiego 4

www.sp1.bialystok.pl

zaprasza dzieci przyszłych klas pierwszych

wraz z Rodzicami

27 lutego 2014 roku w godz. 15.00 – 17.30

„Dzień otwartych drzwi”

 

Proponujemy:

 • zwiedzanie szkoły
 • obserwacje niektórych zajęć pozalekcyjnych
 • gry i zabawy

Zasady Rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych Miasta Białegostoku
na rok szkolny 2014/2015

Informacje o obwodzie Szkoły znajdą Państwo na tej stronie (kliknij tutaj)

Zasady rekrutacji do pobrania w pliku PDF (kliknij tutaj)

 1. Rekrutacją objęte są dzieci z rocznika 2007 i dzieci z rocznika 2008 urodzone w okresie: 1 stycznia - 30 czerwca; na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych naukę w klasie I mogą również rozpocząć dzieci z rocznika 2008 urodzone w okresie: 1 lipca - 31 grudnia.
 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

Uruchomienie w systemie informatycznym oferty szkół podstawowych oraz uruchomienie możliwości wypełniania wniosków/zgłoszeń w systemie

12.03. do godz. 15.00

10.06. do godz. 15.00 dodatkowo opublikowanie w systemie informacji o wolnych miejscach

Wypełnianie wniosków/zgłoszeń w systemie oraz składanie podpisanych wniosków/zgłoszeń w szkole I wyboru wraz z załącznikami

od 12.03. do 10.04. w godzinach pracy szkoły

od 10.06. do 16.06.

w godzinach pracy szkoły

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej ustalonych przez komisję rekrutacyjną, lub trenera albo instruktora, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 04.04. do godz. 15.00

do 13.06. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24.04. do godz. 15.00

24.06. do godz. 15.00

Potwierdzanie przez rodziców woli zapisu dziecka do szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Rodzice składają w szkole pisemne potwierdzenie woli zapisu.

25.04.-29.04. w godzinach pracy szkoły

24.06. - 26.06.

w godzinach pracy szkoły

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04. do godz. 15.00

27.06. do godz. 15.00

Składanie wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie, do dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Rozstrzygnięcie przez dyrektora przedszkola/szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora

 • Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2014/2015 odbywa się z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.
 • Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych. Zgłoszenie rodzice/opiekunowie prawni wypełniają w formie elektronicznej, na stronie: www.bialystok.elemento.pl, a następnie podpisane składają w formie papierowej w szkole obwodowej. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić zgłoszenie odręcznie.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza miastem Białystok, mogą zostać przyjęte do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zamieszkałego poza obwodem wybranej szkoły podstawowej wypełniają w formie elektronicznej na stronie: www.bialystok.elemento.pl, Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej. Osoby nie mające dostępu do Internetu mogą wypełnić go odręcznie.
 • Rodzice/opiekunowie prawni wskazują od 1 do 3 wybranych szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności. W przypadku gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane do przyjęcia do wybranej szkoły poza obwodem, zostanie zakwalifikowane do szkoły obwodowej.
 • Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w szkole pierwszego wyboru (wskazanej jako pierwsza).
 • Złożenie większej ilości wniosków spowoduje zapisanie wniosku tylko w tej placówce, w której dyrektor jako pierwszy dokona jej akceptacji w systemie. Wprowadzenie pozostałych wniosków zostaje automatycznie zablokowane.
 • Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Dyrektor szkoły podstawowej pierwszego wyboru odpowiedzialny jest za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicowi/opiekunowi prawnemu potwierdzenia przyjęcia wniosku.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 1 obowiązują następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

1.

Dziecko, którego rodzice wnioskują o przyjęcie do kl. I SP Nr 1 i oświadczają, iż dziecko będzie uczęszczało do Zespołu Szkół Muzycznych przy ul. Podleśnej.

25

2.

Dziecko, którego rodzeństwo** uczęszcza i będzie uczęszczać w roku 2014/2015 do szkoły podstawowej /zespołu szkół I wyboru

24

3.

Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Białystok, której obwód przylega do obwodu szkoły I wyboru

13

4.

Dziecko z rodziny zarejestrowanej w Programie Białostocka Karta Dużej Rodziny**

4

5.

Dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Białystok, której obwód nie przylega do obwodu szkoły I wyboru

2

6.

Samotne*** wychowywanie kandydata w rodzinie

1

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

8.

Niepełnosprawność kandydata

1

9.

Niepełnosprawność rodzica kandydata

1

10.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

11.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

**w przypadku większej liczby kandydatów, którzy uzyskali równorzędne wyniki od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę młodszy wiek odpowiednio: rodzeństwa (dotyczy kryterium określonego w pkt. 2.) / najmłodszego dziecka w rodzinie (dotyczy kryterium określonego w pkt. 4.)

***  samotne  wychowywanie  dziecka  -  oznacza wychowywanie  dziecka przez pannę, kawalera,   wdowę,   wdowca,   osobę  pozostającą  w   separacji   orzeczonej   prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 •  
 • Do wniosku rodzic/opiekun prawny kandydata dołącza oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Komisja rekrutacyjna może wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie wybranych kryteriów/warunków.
 • Nieprzedłożenie przez rodzica / opiekuna prawnego dokumentów określonych przez komisję rekrutacyjną będzie traktowane jako niespełnianie danego kryterium/warunku.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia do danej szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisania dziecka, w szkole do której dziecko zostało zakwalifikowane, w terminie 25.04-29.04.2014r.
 • Niedostarczenie pisemnego potwierdzenia woli zapisania dziecka do szkoły podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, w ww. terminie oznacza rezygnację rodziców / opiekunów prawnych kandydata z zapewnionego miejsca w danej szkole i będzie skutkować, jego skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w danej szkole.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia do danej szkoły i rodzice/opiekunowie prawni dziecka potwierdzili wolę zapisania dziecka do danej szkoły, w terminie wskazanym powyżej.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
 • Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:
  • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły,
  • w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
  • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych powyżej.
 • Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów integracyjnych przyjmowane są przez dyrektora przedszkola / szkoły. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna, według zasad określonych powyżej.
 • Oddziały kl. I integracyjnej zostaną zorganizowane w następujących szkołach podstawowych: SP Nr 11, SP Nr 14, SP Nr 45 (ZSI Nr 1), SP Nr 47, SP Nr 49, SP Nr 50, pod warunkiem, że zgłosi się do nich odpowiednia liczba kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, stosuje się zasady takie same jak w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału ogólnodostępnego.
 • W rekrutacji do kl. I szkół podstawowych, w celach organizacyjnych, wykorzystana będzie tzw. karta pomocnicza.
 • Kartę pomocniczą należy pobrać w placówce, w której dziecko realizuje przygotowanie przedszkolne (szkoła podstawowa bądź przedszkole samorządowe).
 • Przy składaniu zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej należy okazać kartę pomocniczą osobie przyjmującej ww. dokument w celu uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia/wniosku.
 • Kartę pomocniczą należy złożyć w placówce, w której dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego jak najszybciej po uzyskaniu potwierdzenia, najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2014 r.
 • Karta pomocnica służy celom porządkowym. Zbiorcze informacje z poszczególnych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne na temat liczby złożonych kart mają wskazać ile oddziałów klas I w poszczególnych szkołach należy zorganizować, aby każde dziecko podlegające obowiązkowi szkolnemu znalazło w nich miejsce, a liczebność oddziałów zgodna była z przepisami prawa.

 

Informacje o obwodzie Szkoły znajdą Państwo na tej stronie (kliknij tutaj)

 

Zasady rekrutacji do pobrania w pliku PDF (kliknij tutaj)

Informacje o rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do szkół prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Terminy rekrutacji do szkół: 12.03.2014 – 10.04.2014

Już są dostępne zasady rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015.

Zasady Rekrutacji do klas I w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji do pobrania w pliku PDF (kliknij tutaj)

Informacje o obwodzie Szkoły znajdą Państwo na tej stronie (kliknij tutaj)

W związku z przygotowaniami do rekrutacji na nowy rok szkolny 2014/2015 Rodzice, którzy zamierzają wnioskować do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o wydanie dziecku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na okres od 1 września 2014 r. / na kolejny etap edukacyjny proszeni są o złożenie takiego wniosku do Poradni jak najszybciej.

Konieczne jest uzyskanie orzeczenia do dnia 31 marca 2014 roku i jego dostarczenie do wybranej szkoły w terminie składania zgłoszeń podczas rekrutacji, tj. od 17.03.2014 do 10.04.2014 roku.

Niedostarczenie orzeczenia do wybranej szkoły w w/w terminie, może skutkować brakiem miejsca w preferowanej szkole.

Do wniosku o wydanie orzeczenia należy załączyć aktualne zaświadczenie od lekarza specjalisty.

Terminy rekrutacji do szkół: 12.03.2014 – 10.04.2014

Konkurs "Kreatywny Bałwan"

Zasady konkursu:

 1. Ubierz się ciepło, zabierze ze sobą głowę pełną pomysłów, dobry humor oraz aparat fotograficzny, idź na spacer i stwórz swojego kreatywnego bałwana śnieżnego.
 2. Pracuj samodzielnie lub w grupie maksymalnie 4-osobowej.
 3. Zrób dwa piękne zdjęcia: tylko KREATYWNY BAŁWAN oraz KREATYWNY BAŁWAN i jego TWÓRCY. Wywołaj je w formacie 18x13 cm, i przekaż pani Agnieszce Andrzejewskiej w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2014 roku.
 4. Zwyciężca powinien pamiętać, aby jego praca była:
 • śnieżna
 • kreatywna
 • estetyczna
 • pomysłowa
 • niepowtarzalna
 • oryginalna
 • prawdziwa
 • realna

Organizator: Kreatywne Koło

Dzień koloru białego

24 stycznia 2014 roku (piątek)

uczniom klas I - VI SP1 jest ogłoszony

dniem w kolorze BIAŁYM

Podczas jednej z lekcji komisja przeliczy odzież

i dodatkiw BIAŁYM kolorze

Liczba rzeczy będzie przeliczona procentowo

na każdego ucznia danej klasy obecnego tego dnia w szkole.

opiekunowie i rada SU SP1

Dzień w paski

17 GRUDNIA 2013r.

uczniom klas I – VI SP1 jest ogłoszony

DNIEM W PASKI, PASECZKI LUB PRĄŻKI

podczas jednej z lekcji komisja przeliczy odzież

i dodatki w MOTYWIE „PASKOWYM”.

Liczba rzeczy będzie przeliczona procentowo

na każdego ucznia danej klasy obecnego tego dnia w szkole.

OPIEKUNOWIE I RADA SU SP1

Szkolny konkurs Bożonarodzeniowy

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku

zaprasza WSZYSTKICH uczniów do udziału w:

SZKOLNYM KONKURSIE BOŻONARODZENIOWYM

Kategorie prac:

 • szopka bożonarodzeniowa
 • stroik bożonarodzeniowy
 • kartka bożonarodzeniowa

Terminy:

 • Zakończenie przyjmowania prac: 9 grudnia 2013 r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu: 12 grudnia 2013 r.

Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do

 • p. Małgorzaty Chwicewskiej lub
 • p. Agnieszki Andrzejewskiej.

Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na ich prezentację podczas akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum dla dzieci  w Białymstoku „Z rodziną przy szkolnej choince” i wyrażają zgodę na przekazanie pracy na cele charytatywne.

Organizatorzy:

Samorząd Uczniowski

Katecheci

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO

KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

Czytaj więcej...

Z Rodziną przy szkolnej choince

Dnia 12 grudnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 16:30

tradycyjnie odbyło się w naszej Szkole bożonarodzeniowe spotkanie

"Z Rodziną przy szkolnej choince"

Dziękujemy wszystkim Rodzicom i uczniom naszej Szkoły za wspólne kolędowanie.

W trakcie spotkania odbyła się akcja charytatywna na rzecz Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, gdzie w sumie zebrano ponad 5800 zł.

Akcja "Dziewczynka z zapałkami"

W dniu 16 listopada 2013 r. (sobota) w godzinach od 13:00 do 16:00 w placówce handlowej „Galeria Biała” w Białymstoku przy ul. Miłosza 2 uczniowie SP1 mogą brać udział w kweście - akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację „Dziewczynka z zapałkami” na pomoc (m.in. zakup podręczników, opłaty za obiady, dofinansowanie do wypoczynku letniego) dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz dzieciom z rodzin zagrożonych patologią.

Chętni uczniowie powinni zgłosić się do 8 listopada (piątek) do godziny 15:00 po zgody Rodzicom do opiekuna SU SP1 i zwrócić je do 12.11.2013 roku (wtorek) do godziny 15:00.

Opiekuowie SU SP1