Rada Rodziców w roku szkolnym

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców: Anna Trochim- Sidorkiewicz
Zastępca Przewodniczącej: Małgorzata Żukowska
Sekretarz Rady Rodziców: Olga Kozłowska

Danuta Wróblewska
Mariola Kuźmicka
Ostrokołowicz Halina
Ewa Grygo-Sienkiewicz
Weronika Biegluk-Leś
Paweł Rogowski

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole i uczniom. 

Rada Rodziców wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:

Anna Falkowska
Jolanta Kamińska
Konrad Liszewski