Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Weronika Biegluk-Leś - Przewodnicząca

Katarzyna Sawicka-Mierzyńska - Zastępca przewodniczącej

Olga Kozłowska - Sekretarz

Agata Fiedoruk - Walko - Skarbnik

Członkowie:

Paweł Rogowski

Joanna Szymborska

Dariusz Maliszewski

Diana Wasiluk

Mariusz Kłokowski

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole i uczniom. 

Rada Rodziców wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:

Renata Gwoździej

Anna Falkowska

Agnieszka Ostapczuk