Regulamin stołówki szkolnej

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

przy Szkole Podstawowej nr 1

im. Juliusza Słowackiego

w Białymstoku

na podstawie art.67a ust.3 ustawy z dnia 07.09.91

o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

& 1

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Szkole Podstawowej nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku ul. Juliusza Słowackiego 4

 

& 2

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku oraz nauczyciele i pracownicy tej szkoły.

 2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualni lub których dożywianie dofinansowuje MOPR, Pajacyk oraz inni sponsorzy.

 3. Zapisy do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej” – dostępnej w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

 

& 3

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 1. Stołówka zapewnia posiłki przygotowane przez kuchnie szkolną w formie dwudaniowego obiadu.

 2. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła tj. – 3,00 zł za obiad.

 3. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad – 7,80 zł.

 4. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po wcześniejszym poinformowaniu korzystających ze stołówki.

 

& 4

OPŁATY:

 1. Opłatę za obiady należy wnosić tylko przez pierwszych pięć dni roboczych każdego miesiąca. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest przekazem bankowym w banku, na poczcie lub przez Internet na konto Bank PeKaO SA 73 1240 5211 1111 0010 4708 0912

Rodzic, który z ważnych przyczyn nie może w obowiązującym terminie uiścić opłaty za obiady powinien zwrócić się z pisemną prośbą do Dyrektora Szkoły o wydłużenie lub zmianę terminu płatności.

 1. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w w/w terminie, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.

 2. Informacja o terminach i wysokości wpłaty za obiady za poszczególny miesiąc znajduje się na stronie internetowej w zakładce stołówka oraz na tablicy ogłoszeń.

 

& 5

ZWROTY ZA OBIADY:

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi od jednego dnia po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności ucznia.

 2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie 85 741 65 13 lub pisemnie z jednodniowym wyprzedzeniemnajpóźniej do godz. 1500 dnia poprzedniego. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

 3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

 4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana jest opłata pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 5. Rezygnację z obiadów należy zgłosić do intendentki najpóźniej na dwa dni przed końcem poprzedniego miesiąca.

 

& 6

WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 1. Posiłki wydawane są od godz. 1120 do godz. 1245 (w czasie przerw obiadowych) lub później w uzgodnionych przypadkach:

 • I zmiana obiadowa od 1120 do 1140

 • II zmiana obiadowa od 1225 do 1245

 • lub później w uzgodnionych przypadkach np. wyjazdy na wycieczki, wyjście do kina, na basen itp. Obiady wydaje się w godzinach 1100 – 1400.

 

 1. Obok stołówki na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis tygodniowy.

 2. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

 3. Stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos.


 

& 7

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Osoby, które nie korzystają z obiadów nie mogą przebywać
  w stołówce.

 2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.

 3. Przed okienkiem wydawania posiłków obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

 4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania oraz obowiązuje cisza.

 5. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

 6. Po zjedzeniu posiłku niezwłocznie należy ustąpić miejsca innym.

 

 

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.