Informacje ogólne

dzien szefowej kuchni

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA POSIŁKÓW

W ROKU SZOLNYM 2021 / 2022


 

W przypadku chęci zgłoszenia dziecka na obiady rodzic/prawny opiekun powinien wypełnić 

formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce stołówka lub do pobrania

sekretariacie szkoły („Karta zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce

szkolnej”). Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia.

 Obiady w naszej szkole są wydawane od 06 września 2021 r.

Koszt jednego obiadu 4,00 zł.

 

Wpłaty za obiady należy dokonać wyłącznie przelewem internetowym na

konto Bank PeKaO SA 73 1240 5211 1111 0010 4708 0912 Szkoły Podstawowej nr 1

im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, tytułem: opłata za obiady (imię i nazwisko dziecka),

kl….., za m-c ……. W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty

W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie,

uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także

wychowawcom klas i rodzicom oraz do kosztu obiadu będą naliczane odsetki.

 

 

 

W roku szkolnym 2021 / 2022 roczna jednorazowa oplata na Fundusz Stołówkowy

wynosi 20 zł. uiszczana we wrześniu. Wpłatę można dokonać przelewem internetowym na

wydzielone konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Białymstoku,

na konto Banku PeKaO SA 91 1500 1083 1210 8009 6274 0000

 

Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić,

osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły - tel. 085 74-16-513 lub u intendenta, nie

później niż do godziny 15.00 ostatniego dnia roboczego poprzedzającego nieobecność.

Kwota za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci

pomniejszenia o jej wysokość w kolejnym miesiącu. W przypadku niezgłoszenia

nieobecności dziecka, porcja dziecka jest liczona i rodzic jest zobowiązany do

pokrycia kosztu tego posiłku.

Harmonogram płatności znajduje się na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

 

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY.

 

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków

techniczno – organizacyjnych  spełniających wymagania HACCP

liczba miejsc jest ograniczona do 400 uczniów