PLACÓWKI I ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE DZIECKO I RODZINĘ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – ul. Malmeda 8, tel. 85 732 20 52 – organizuje różnorodne formy pomocy rodzinom potrzebującym.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – ul. Mazowiecka 35, tel. 85 742 34 34 – pomaga dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dotyczących zaburzeń rozwojowych, trudności w nauce, trudności wychowawczych, emocjonalnych, zaburzeń w zachowaniu.

 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi – ul. Mickiewicza 31/2 ( 85 732 86 66) – prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży, pomaga w likwidowaniu zaburzeń o podłożu nerwicowym.

 

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii – ul. Włókiennicza 7 (85 746 06 23) – udziela pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, z problemem przemocy.

 

Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP” - ul. Włókiennicza 7 (85 744 52 24) – pomaga osobom eksperymentującym i uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

 

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna „MONAR”

- ul. Berlinga 8 (85 651 65 64) - pomaga osobom eksperymentującym i uzależnionym od środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ul. Włókiennicza 7 (85 744 50 28) – wspiera i pomaga osobom z problemem przemocy domowej.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Szpital Kliniczny ul. Waszyngtona 17 (85 745 07 88) – prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży „EUREKA” – ul. Wesoła 17/1 ( 85 742 27 88, 533 544 633)

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży NZOZ „OPOKA”

ul. Antoniukowska 11 ( 85 644 144 , 728 29 93 18)

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych - ul. Żurawia 14 (85 743 40 44) – zapewnia diagnostykę i leczenie dorosłym.

 

Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna – ul Kościelna 2 (85 665 24 83)

 

Caritas Archidiecezji Białostockiej - ul. Warszawska 32 (85 651 90 08) – wspiera rzeczowo osoby potrzebujące.

 

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej – ul. Św. Mikołaja 5 (85 742 65 00) - wspiera rzeczowo osoby potrzebujące.

 

Świetlice socjoterapeutyczne oferujące pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji:

 

 • Świetlica socjoterapeutyczna przy Stowarzyszeniu „Droga” – ul. Pietkiewicza 8 a (85 663 90 54),

 • Świetlica Nasz dom: Dobry Pasterz – ul. Mickiewicza 13 (85 743 22 50),

 • Świetlica przy prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia „ELEOS”– ul. Św. Mikołaja 5 (85 742 65 00), ul. Warszawska 47 (85 732 89 07), ul. Św. Proroka Eliasza 3 (85 665 404 014),

 • Świetlica socjoterapeutyczna „Nazaret” ul. Stołeczna 5 (85 746 66 20),

 • Świetlica socjoterapeutyczna Caritas „Tęcza”- ul. Warszawska 32 ( 85 651 90 08).

 

Placówki zajmujące się diagnozą i terapią osób uzależnionych i ich rodzin:

 

 • Poradnia i Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – ul. Żurawia 14 (85 743 31 25),

 • MZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu –

ul. Storczykowa 5 (085 663 56 76),

 • NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień – ul. Słonimska 15/1 (85 740 45 50),

 • Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o Problemach Alkoholowych (przy Caritasie) ul. Warszawska 32 (85 740-42-22),

 • NZOZ Stacja Opieki CARITAS Archidiecezji Białostockiej

Poradnia Uzależnień – ul. Sienkiewicza 81/9 ( 85 675 09 06).

 

Środowiskowy Dom Rodzinny „Nasz Dom”. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” – ul. Proletariacka 21 (85 652 59 06) – zapewnia opiekę dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych oraz ich rodzinom.

 

Katolicki Ośrodek Probacji Alternatywnej „EXODUS” – ul. Wysockiego 79 (85 675 10 73) – placówka wychowawczo – terapeutyczna dla dzieci i młodzieży w wieku 14-19 lat zagrożonej demoralizacją lub uzależnieniem.

Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie przy Pogotowiu Opiekuńczym - ul. Orla 2 (85 741-68-46)- zapewnia pomoc diagnostyczną, psychologiczną, terapeutyczną dziecku i jego rodzinie.

 

 • Ogólnopolski telefon zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

- 0 800 120 002

 • Telefon zaufania „Monaru” – 85 651 65 64

 • Telefon zaufania przy Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku – 85 677 27 37

 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111

 • Telefon Zaufania Dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym – 116 123