Regulamin rekrutacji do klasy sportowej

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ
O PROFILU SHORT TRACK

ORAZ TWORZENIA ODDZIAŁÓW KLAS CZWARTYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
W BIAŁYMSTOKU

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze

zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1129)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz.U. z dnia 8 stycznia 2015 r.)

§1

Postanowienia ogólne

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego w Białymstoku za zgodą organu prowadzącego tworzy i prowadzi od klasy czwartej oddziały sportowe o profilu short-track.

§2

Zasady rekrutacji

1. Do klasy czwartej sportowej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas III

Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku. W dalszej kolejności, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Naboru uczniów z klas III szkoły podstawowej o predyspozycjach fizycznych do uprawiania

sportu dokona Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora.

3. Do 20 marca każdego roku rodzice/prawni opiekunowie uczniów, składają w sekretariacie szkoły:

a) podanie o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej o profilu short - track,

b) oświadczenie lekarza  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego,

c) pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów.

4. Do klasy czwartej sportowej o profilu short-track  zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy:

a) posiadają dobry stan zdrowia,

b) osiągną wysokie wyniki w testach sprawnościowych,

c) osiągają co najmniej dobre wyniki w nauce i zachowaniu,

d) wykazują zainteresowania sportowe.

5. Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy czwartej sportowej o profilu łyżwiarskim zostanie ogłoszona w terminie do 10 kwietnia.

§3

Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej o profilu short - track

Dyrektor Szkoły powołuje w terminie do 20 lutego Szkolną Komisję Rekrutacyjno -Kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzą:

a) wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący,

b) dwóch nauczycieli wychowania fizycznego SP1,

c) pedagog szkolny.

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy:

a) prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego zgodnie z zasadami

 określonymi w regulaminie,

b) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej przez nauczycieli wychowania fizycznego  - do 31 marca,

c) ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej - do 5 kwietnia,

d) sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

§4

Ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej sportowej

1. Do klasy czwartej sportowej przyjętych będzie  20 - 25 uczniów, którzy uzyskali

największą liczbę punktów z testu sprawności fizycznej oraz spełniają pozostałe kryteria

zawarte w §2 ust.4 regulaminu.

2. Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.

4. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

§5

Podstawowe obowiązki ucznia klasy czwartej sportowej

1. Uczeń klasy czwartej sportowej jest zobowiązany do:

a) przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole,

b) dbania o aktualne badania lekarskie,

c) uczestniczenia we wszystkich zawodach szkolnych i międzyszkolnych oraz pozostałych

zawodach sportowych, w których bierze udział szkoła,

d) przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz przestrzegania regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i lodowiska.

2. Za złe zachowanie lub niezadowalające wyniki w nauce uczeń klasy sportowej może być

zawieszony przez dyrektora szkoły w zawodach sportowych do czasu poprawy – na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego  w porozumieniu z wychowawcą klasy.

3. Uczeń klasy sportowej, sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie

wpływający na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego  lub wychowawcy klasy, za zgodą rady pedagogicznej, może zostać przeniesiony przez Dyrektora Szkoły do klasy ogólnej.

4. Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii

nauczyciela prowadzącego zajęcia sportowe, opinii lekarza, przenosi się od nowego roku

szkolnego lub nowego semestru do oddziału, działającego na zasadach ogólnych.

§6

Tworzenie klas czwartych ogólnodostępnych

Zasady rekrutacji

1. Do klasy czwartej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1

 W dalszej kolejności mogą być przyjęci na wniosek rodziców/prawnych opiekunów uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Tworzenia klas czwartych dokonuje Szkolna Komisja Kwalifikacyjna powołana przez

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Białymstoku.

§7

Szkolna Komisja Kwalifikacyjna

1. W celu tworzenia klas czwartych dyrektor szkoły powołuje w terminie do 31 marca Szkolną

Komisję Kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzą:

a) wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel jako przewodniczący,

b) nauczyciele - wychowawcy klas III ,

c) pedagog szkolny.

§8

Ustalenie listy uczniów klas IV

1. Klasy czwarte tworzone są po zakończeniu naboru do klasy czwartej sportowej, tj. na

początku kwietnia.

2. W celu utworzenia klas IV, zbliżonych pod względem dydaktyczno – wychowawczym,

dopuszcza się podziału jednej, dwóch, trzech lub wszystkich klas III, bądź klasy, w której została najmniejsza liczba osób po odejściu pozostałych uczniów do klasy sportowej.

3. Jako kryterium podziału klasy przyjmuje się: opinię wychowawcy klasy, nauczycieli uczących oraz pedagoga szkolnego.

4. Od decyzji Szkolnej Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia listy klas.

5. Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.

6. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna.

7. Listy uczniów klas czwartych zostaną ogłoszone w terminie do zakończenia roku szkolnego.

 

 

 Do pobrania:

 - Załącznik do Regulaminu