Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 Białystok                                                                                           03.12.2012 r.

im. Juliusza słowackiego

15-229Białystok

ul. Słowackiego 4

tel.: 85 7416 513

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego  w Białymstoku zaprasza do złożenia  ofert na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 ze zm.).

 

Zapytania ofertowe wraz z „Formularzem cenowym” do wzięcia w księgowości szkoły.

Wypełnione dostarczyć do 18 grudnia 2012r.Rozpatrzenie ofert odbędzie się 19 grudnia 2012 roku.

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia

  •  mięso i przetwory mięsne CPV -151
  • produkty warzywnictwa i ogrodnictwa CPV – 032
  • ryby mrożone i przetworzone CPV 152
  • przetworzone owoce  i warzywa CPV - 153
  • produkty mleczarskie CPV- 155
  • inne produkty spożywcze CPV 158
  •  napoje,  tytoń  i produkty podobne CPV 159
  • produkty wytwarzane z przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV -156
  • oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne  CPV -154

 

2. Inne istotne warunki zamówienia:

·        Dostawy mają być realizowane transportem Dostawcy , po uprzednim telefonicznym   zgłoszeniu zamówienia przez Zamawiającego.

·        Dostarczony towar ma być najwyższej jakości.

·        Rozładunek i dostarczenie towaru do miejsca magazynowania należy do Dostawcy.

·        Dostawca zobowiązany jest stosować zasady „Dobrej Praktyki Higienicznej” dotyczące  towaru, środka transportu oraz pracowników.

3. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2013 do 30.12.2013 r.

4. Kryteria wyboru: cena – 100%

5. Oferta musi byćnapisana w języku polskim i podpisana przez osobęupoważnionądo

    reprezentowania firmy na zewnątrz. Powinna zwierać: datęsporządzenia oferty, adres

    oraz siedzibęoferenta, telefon, numer NIP.

6. Ofertęnależy złożyćw księgowości  Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Juliusza  Słowackiego

    w Białymstoku, ul.Słowackiego 4, przesłaćfaksem na nr 85 73 20 965 lub przesłać

    pocztąelektronicznąna adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do dnia 18.12.2012 r. do godz.15.00.

7. Osobą  do kontaktu z oferentami jest:

- Barbara Jakubowska, tel.: 85  7 416 513

8. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim

    wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą

    ofertęw oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym, z zastrzeżeniem pkt 9.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

Zatwierdzam:

p.o. Dyrektora Mariola Sakowicz