Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający : Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert

na wykonanie  badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej elementów instalacji elektrycznej

i odbiorników w obiekcie budowlanym mieszczącym się w Białymstoku przy ul. Słowackiego 4.

 

1.      Oferta musi zawierać:

 

a/ oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,

b/ koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca,

c/ wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę,

d/ oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy

     w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami oraz przepisami prawa.

 

2.      Miejsce i termin złożenia oferty:


Ofertę należy złożyć do dnia 31 stycznia.2013r. do godz. 15.00  w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1

w Białymstoku ul. Słowackiego 4 lub przesłać faksem na nr: 857320965 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

3.      Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:15 marca 2013r.

 

4.      Wizyta na terenie objętym wykonywaniem prac:

 

Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsc wykonywanych robót.

Wizyta ta nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

 

5.      Osobą do kontaktu z Oferentami jest: Agnieszka Iwanowska-Dzitkowska, tel. 857320965,

 

6.      Kryteria wyboru ofert:

 

a/ Cena – 100%

b/ Wynik

     Oferta, która przedstawia najniższą cenę – zostanie uznana za najkorzystniejszą.

c/ Zatwierdzenie najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku.

 

Zatwierdzam

mgr Ewa Kozub – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1