Zaproszenie do składania ofert - wymiana elektryki

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na wymianę instalacji elektrycznej na korytarzu II piętra w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2010r. Nr 113. poz. 759 z póż. zm) Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

 • wymiana instalacji elektrycznej z wyjściem do sal lekcyjnych.
 • wymiana opraw świetlnych ,
 • ułożenie linii zasilających obwody oświetleniowe i gniazdkowe do klas i pomieszczeń,
 • wymianę tablic bezpiecznikowych,
 • wymianę linii zasilających tablice piętrowe.

2. Oferta musi zawierać:

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,
 • koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca
 • wykonawca może złożyć w: prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę,
 • oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami oraz przepisami prawa.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2013r. do godz. 15.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku ul. Słowackiego 4 lub przesłać faksem na nr: (085) 7320965 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia: 19.07.2013r.

5. Wizyta na terenach objętych wykonywaniem prac:

Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsc wykonywanych robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy. Wizyta ta nic będzie organizowana przez Zamawiającego.

6. Osobą do kontaktu z Oferentami jest: Agnieszka Iwanowska-Dzitkowska, tel. 857320965

7. Kryteria wyboru ofert

 • Cena-100%
 • Wynik: Oferta, która przedstawia najniższą cenę - zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 • Zatwierdzenie najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.

 

Oferta do pobrania w formacie PDF