Zaproszenie do składania ofert - remont korzytarza szkolnego

Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie remontu korytarza II piętra o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

remont korytarza II piętra, w tym:

 • przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami,
 • zeskrobanie starej farby,
 • zagruntowanie podłóż,
 • dwuwarstwowe gipsowanie sufitów,
 • jednowarstwowe gipsowanie ścian,
 • przetarcie gipsów,
 • dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
 • i dwukrotne malowanie farbami olejnymi

w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku.

2. Oferta musi zawierać:

 • oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej,
 • koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca
 • wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę,
 • oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami oraz przepisami prawa.

3. Miejsce i termin złożenia oferty;

Ofertę należy złożyć do dnia 17.06.2013r. do godz. 15.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Białymstoku ul. Słowackiego 4 lub przesiać faksem na nr: (085) 7320965 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 14.08.2013r.

5. Wizyta na terenach objętych wykonywaniem prac:

Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsc wykonywanych robót oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka, czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy. Wizyta ta nie będzie organizowana przez Zamawiającego.

6. Osobą do kontaktu z Oferentami jest: Agnieszka Iwanowska-Dzitkowska, tel. 857320965,

7. Kryteria wyboru ofert:

 • Cena-100%
 • Wynik: Oferta, która przedstawia najniższą cenę - zostanie uznana za najkorzystniejszą,
 • Zatwierdzenie najkorzystniejszej oferty dokonuje komisja powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1.

 

Oferta do pobrania w formacie PDF