ZAPYTANIE OFERTOWE

DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

1.Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego

ul. Słowackiego 4, 15 – 229 Białystok

Tel./fax: 85 741-65-13, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2.Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku. Ilość zamówionych produktów została wskazana w formularzu cenowym – załączniki do oferty. Ilości wskazane w załączniku nr 1 – 8 do formularza ofertowego są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w pakietach. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od wystawienia faktury przez Dostawcę.

3.Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Dostawa zamówionego towaru odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.Dodatkowe informacje na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać pod nr tel. 85741-65-13 wew. 17,
p. Kochanowicz Beata.

5.Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu powinni złożyć ofertę cenową na wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia według załączonego wzoru oferty z podziałem na poszczególne pakiety.

6.Kryteria wyboru oferty:

*najniższa cena brutto.

7.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4 w godz. 900 – 1400 w formie pisemnej osobiście lub listownie. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie następująco opisanej: nadawca, adresat, nazwa zadania, nr pakietu.

8.Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć do dnia 03.08.2018r. do godz. 1100 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4.

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 1

im. Juliusza Słowackiego

w Białymstoku

mgr Zofia Zachowicz-Michałowska

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Formularz pakietowy I-VIII

I.Artykuły spożywcze

II.Warzywa i owoce świeże

III.Ziemniaki

IV.Mrożonki (ryby, warzywa, owoce)

V.Mleko i produkty mleczne

VI.Jaja kurze

VII.Pieczywo

VIII.Mięso i przetwory mięsne

IX.Artykuły spożywcze - woda

3.Wzór umowy

POWYŻSZE ZAPROSZENIE NIE JEST ZAPYTANIEM O CENĘ W ROZUMIENIU ART. 69 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Podkategorie