Wojewódzki konkurs chemiczny – etap rejonowy

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO

Serdecznie zapraszam uczniów biorących udział w etapie rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego wraz z opiekunami 9 stycznia 2019r. na godzinę 9.30 do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku przy ul. Słowackiego 4.

Każdy uczestnik powinien posiadać kartę kodową, podpisaną przez dyrektora szkoły, w której się uczy oraz przez rodzica/prawnego opiekuna, legitymację szkolną, długopis (czarny lub niebieski) oraz prosty kalkulator. Zbiórka uczestników pod wyznaczonymi salami o godz. 9.40. (II piętro)

Przydział sal umieszony zostanie w holu przy szatni na tablicy oraz na drzwiach poszczególnych sal.

Czas trwania konkursu 10.00 - 11.30.

Członków Komisji Konkursu, powołanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, zapraszam do sali 111 na I piętrze na godz. 9.10.

Opiekunów zapraszam do sali 110 na I piętrze.

Szkoła nie udostępnia testu konkursowego, będzie on zamieszczony na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Zgodnie z regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

Wojewódzka Komisja Konkursowa, wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych, weryfikuje prace w ciągu 3 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

 

Najpóźniej następnego dnia po zakończeniu weryfikacji, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, podaje wyniki konkursu, które będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą komisji.

 

Listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego będą opublikowane na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (zakładka: Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – listy uczniów).

Prace konkursowe ze stopnia rejonowego będą udostępnione do wglądu uczestnikowi konkursu wyłącznie w obecności rodzica/prawnego opiekuna lub wyłącznie rodzicom/prawnym opiekunom za okazaniem dokumentu tożsamości, w terminie 3 dni od ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do następnego etapu na stornie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Prace udostępnione będą w siedzibie Konkursu Szkole Podstawowej nr 1 w terminach podanych później.

Justyna Zdrodowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego