Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Prace z etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego będą do wglądu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4, w terminach:

14. 01. 2019 poniedziałek – godzina 15:15 – 16:00 – sala 110

15. 01. 2019wtorek – godzina – 16:00 – 17:00 – sala 110

16. 01. 2019środa – godzina – 7:15 – 8:00 – sala 110

 

Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu za okazaniem dokumentu tożsamości.

 

Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni (do czwartku 17.01 włącznie) od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Do terminów wykonania czynności przewidzianych regulaminem nie wlicza się: sobót, niedziel, świąt, przerw świątecznych i ferii.

 

Odwołanie należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

Odwołanie należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, którego wzór stanowi Załącznik nr 6. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły. Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 7 do Regulaminu. Odpowiedź na odwołanie od wyników udzielana jest drogą listowną na adres wskazany w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Prezydium wydane na skutek rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

Justyna Zdrodowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego