Prace do wglądu - Wojewódzki Konkurs Chemiczny

Prace z etapu wojewódzkiego Konkursu Chemicznego będą do wglądu w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku, ul. Słowackiego 4, w terminach:

11.03.2019 - poniedziałek – godzina 16.00 – 17.00 – sala 110 (I piętro)

12.03.2019 - wtorek – godzina – 16.00 – 17.00 – sala 110

13.03.2019 – środa – godzina – 7.15 – 8.00 – sala 110

Prace konkursowe ze stopnia wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu za okazaniem dokumentu tożsamości.

Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni (do czwartku 14.03 włącznie) od dnia ogłoszenia listy uczniów zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Odwołanie należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Białymstoku w godzinach 8:00 – 15:00.

Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego:

Odwołanie należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, którego wzór stanowi Załącznik nr 6. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły.

Wojewódzka Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania odwołania do Kuratorium Oświaty. Najpóźniej w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia ostatniego konkursu przedmiotowego, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej informuje wnoszącego odwołanie o ostatecznym wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 7 do Regulaminu. Odpowiedź na odwołanie od wyników udzielana jest drogą listowną na adres wskazany w odwołaniu. 

Justyna Zdrodowska – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji Konkursu Chemicznego